Ekomini

Kişisel Verilerin Korunması

EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu bildirim, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. olarak ("Efes TR” veya "Şirket” olarak anılacaktır) Ekomini noktası açılan sürece kadar Ekomini işletmeci adaylarının kişisel verilerini, hangi amaçla ve hangi hukuki sebepler çerçevesinde işleyeceğimizi ve kimlerle hangi amaçlarla paylaşacağımızı, bu bilgileri nasıl işlediğimizi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) çerçevesinde yasal haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu Aydınlatma Bildirimi’nde açıklanan veri işleme faaliyetleri için kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.’dir.

Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaç ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Efes TR kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları dâhilinde, aşağıda sayılan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Bu bağlamda, hangi tür kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hukuki sebepler çerçevesinde işlendiğine dair sizi aşağıdaki şekilde aydınlatmak isteriz:

Kişisel Veri Türü

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

  • Adınız, soyadınız, mail adresiniz, ikamet ettiğiniz il ve ilçeniz
  • T.C. kimlik numaranız, cep telefonunuz

 

  • Ekomini adını haiz İşyeri/noktaları kurup işletecek işletmeci adaylarının tespit ve kayıt edilmesi.
  • Finansal kredibilitenizin araştırılması maksadıyla sizlerden alınmakta fakat herhangi bir veritabanına kaydedilmemektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişilerle ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Paylaşırız?

  • T.C. Kimlik numaranız ve cep telefonu numaranız; finansal kredibilitenizin araştırılması ve böylelikle potansiyel yatırımcı olarak değerlendirilmeniz maksadıyla; finansal araştırma şirketlerinin kredi notu paylaşımı yaptığı sitelerin veri tabanlarına yazılmaktadır. Finansal kredibilite raporunuzun Şirket tarafından görülebilmesi için finansal araştırma şirketine onay vermeniz halinde, raporunuzu ilgili finansal araştırma şirketi, Şirket tarafından incelenebilecek şekilde Şirket ile paylaşacaktır.
  • Adınız, soyadınız, mail adresiniz, ikamet ettiğiniz il ve ilçeniz; iş yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla ANADOLU EFES BİRACILIK MALT SAN. A.Ş. ve bağlı olduğu AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme ve aktarılma amaçları konusunda diğer bilgilere,  http://www.efespazarlama.com.tr/kvk/ adresinde yer alan Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ("Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle İşleriz?

Kişisel verileriniz; kimlik, iletişim ve adres bilgilerinin doğrudan başvuru yapan siz işletmeci adaylarından elde edilmesi suretiyle toplanmakta ve ad, soyad, mail adresi, ikamet ettiğiniz il ve ilçe bilgileri veri kayıt tabanına kaydedilerek otomatik, kısmen otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNİ HAKLARINIZ

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre; Veri Sorumlusu sıfatıyla Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.’ye www.efespazarlama.com.tr adresindeki Başvuru Formu’nu, formda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak;

  • Formun imzalı bir nüshasını Bahçelievler Mah. Ş. İbrahim Koparır Cad. No:4 Bahçelievler İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
  • Noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya;
  • efespazarlama@efespazarlama.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. 

EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Mersis No: 0325003263500010
Adres: Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır Cad. No.4 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 0212 – 4493600
İnternet Adresi: http://www.efespazarlama.com.tr/